Wednesday, 16 March 2011

haiku


1.ningtamba miyoi
pulle yotligi shambal
ure mit ani.

2.sire macha do
leire ama paisana
thawai yaodaba

3.nongmeigi machil
leinamgi leikol marak
chenkhi ei oina.

4.mitki kachinda
thinkhang gi lambi ama
pi oina chenkhi.

5.marupki mami
shenglaba tureldagi
ngalle atiya.

6.emagi kuchu
kuda tonglaba kangla
koubrudi uri.

No comments:

Post a Comment