Saturday, 20 July 2013

SHAMU

horse star sandal thongduna
shamu makhongda amuba anop
uptuna wari khara ningsinglammi
Beigyachandrana shamu phakhiba
Beigyachandrana shamu phakhiba
eitomta nokchakhi shamugi wakhalda
kwaidagi maraibak thiba shamu
shamu makhonggi shamuni
mang gi wari thainadi asengbani
makhoinabo hairadi...
houjikti angangnasu chaore
ahalnasu chaore
ngabongkhaoda namkhi Beigyachandra
ngabongkhaoda namkhi Beigyachandra
nakandagi manggal yonbi hanubidu
hathu hathu laktuna
samugi marumda,mamai nongpok onduna
kwang haiphet kollaga, 
phanek haiphet chingkhatlaga
toti tabagum takhi
samu shenglaba eshingna erujakhi
eisu khong kanna hamlinglakee.

1 comment: